Öppet brev angående folkrättskampanjen

Bästa regeringsöverhuvuden,
Bästa FN - ambassadörer

Folkrätten om våldsanvändning

Mänskligheten tvingades betala priset av 60 miljoner människor dödade i två världskrig innan man kom överens om en folkrätt. Genom bildandet av Förenta Nationerna och efter att ha definierat principerna om folkrätten, kungjordes ett generellt förbud mot att använda våld som politiskt verktyg. Det finns endast två undantag: rätten till självförsvar vid en militär attack och säkerhetsrådets beslut om våldsanvändning. Förutom dessa undantag har alla länder mist sin rätt att föra krig mot andra länder, oavsett vad man anför för skäl till att rättfärdiga detta.

Med hänsyn till att folkrätten försvagats* och med hänsyn till det omätbara lidandet kriget utgör för de människor som drabbas, uppmanar vi er:

Arbeta för att FN inte berövas sin makt som fredsskapande organisation mellan enskilda nationer och motstå varje försök att försvaga troheten mot och implementeringen av våldsförbudet i folkrätten!

Verka för att ert land finns bland de nationer som är redo och villiga att på nytt förankra ett förbud för användning av våld och krig som politiska medel.

Jag lovar att använda mig av alla legala möjligheter som jag förmår för att hjälpa till att

Folkrätten och kärnvapen

Alltifrån den allra första resolutionen som antogs av FN:s generalförsamling, har det Internationella samfundet försökt att ta itu med hotet av en nukleär förintelse. 1996 har Internationella domstolen, på uppdrag av FN:s generalförsamling, undersökt vilken plats kärnvapnen intar inom ramen för folkrätten och mänskliga rättigheter. Domstolen fann samstämmigt att det finns ett allmänt lagligt åtagande att " sträva efter att i god tro föra förhandlingar och komma till ett beslut, som leder till kärnvapennedrustning inom alla områden, under strikt och effektiv internationell kontroll".

Med hänsyn till användandet av kärnvapen och dess folkmordsverkan på städer uppmanar vi er: Glöm aldrig vad som hände med Hiroshima och Nagasaki! 60-årsminnet av dessa bombningar närmar sig, men städer är överallt fortfarande i riskzonen.**

Inled förhandlingar i god tro 2005 och avsluta dem 2010, så att de överenskomna stegen kan leda till kärnvapennedrustning inom alla områden 2020, som Borgmästare för fred har föreslagit.

Jag lovar att använda mig av alla legala möjligheter som jag förmår för att hjälpa till att:

___________________________________________________________________________

*Ledande experter inom folkrätten anser att förebyggande krig som förts av Koalitionen av de villiga utgör ett klart brott mot den rådande folkrätten. Det innebär även en möjlighet att utgöra ett prejudicat så att "förebyggande krig" kan komma att bli internationell sedvanerätt och därmed en erkänd form för staters agerande. Detta betyder att det absoluta förbudet mot aggressionskrig som finns inskrivet i folkrätten kan bli borttaget och enskilda nationer kan förklara aggressionskrig i enlighet med folkrätten, så länge som de kan rättfärdiga det som förebyggande "försvarskrig" oavsett vilka bevis de företer.

**Internationella domstolen fann även att "hot eller användandet av kärnvapen skulle allmänt anses gå emot folkrätten som är tillämplig vid väpnade konflikter, i synnerhet de principer och regler som avser den humanitära lagstiftningen". På bara ett par sekunder dödades 70 000 människor i Hiroshima och 40 000 i Nagasaki i augusti 1945. I slutet av året hade 200 000 människor dött på grund av skador och radioaktiv strålning. Kärnvapen och mänskligheten kan inte samexistera.